Coventry / RHAM vs Hall 14JAN10. RHAM. - lacks-focus