Coventry / RHAM vs Farmington 23JAN10. RHAM. - lacks-focus